تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - بررسی رابطه بین سبک رهبری دبیران ورزشی

بررسی رابطه بین سبک رهبری دبیران ورزشی

یکشنبه 1389/11/24 22:12

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،


عنوان مقاله :بررسی رابطه بین سبك رهبری دبیران ورزشی بر اساس نظریه مسیر- هدف و انگیزش دانش آموزان

 


نویسنده:صدیقه رفیعی
استاد راهنما: دكتر سید علیقلی روشن
استاد مشاور: دكتر جنا آبادی
چكیده:
در این پژوهش به بررسی ارتباط بین سبك رهبری دبیران ورزشی بر اساس نظریه مسیر – هدف و انگیزش دانش آموزان پرداخته شد. در این پژوهش 133 نفر از دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان شهربابك به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای دستیابی به نتایج از دو روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین سبك های رهبری دبیران ورزشی و انگیزش دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. بین سبك های رهبری دبیران ورزشی و ساختار تكالیف ورزشی رابطه وجود ندارد. بین سبك های رهبری دبیران ورزشی و میزان رسمی بودن سیستم اداری مدرسه رابطه وجود ندارد. بین میزان توانایی دانش آموزان و سبك های هدایتی، حمایتی و مشاركتی رابطه وجود ندارد ولی بین سبك رهبری هدف گرا و میزان توانایی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. بین میزان كنترل درونی دانش آموزان و سبك های رهبری دبیران ورزشی رابطه وجود ندارد. بین میزان كنترل بیرونی دانش آموزان و سبك های رهبری دبیران ورزشی رابطه وجود ندارد.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 1389/11/24 22:32