تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - اساسنامه کانگ فوتوآ-21

اساسنامه کانگ فوتوآ-21

یکشنبه 1389/11/24 22:08

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،


اصل یكم : منشور سبک کانگ فو توآ- 21 بر اساس دانشکده انشاء تن و روان بر مبنای فلسفی آن:

 

خداوند متعال دو پدیده شگرف بر بشرارزانی داشت تن و روان در با لندگی  رساندن آن دو قطب ، اساس خلقت عالم را آفرید وبه خاصیت انشاء ( آفریدن) او را خلیفه خود در روی زمین نامید كه در دو بعد تن وروان و روابط میان آن ( درونی و بیرونی ) با استفاده از عقل ، دانش ،ایمان ، عشق وهزار و یك اسماء كه انسان به دانایی و سعادت برسد و برای پیمودن آن و سیر طریقت دانایی بنیان گذاشته شده است.

اصول و منشور سه گانه کانگ فو تو آ به شرح ذیل می باشد:


1- اجرای 21 مرحله تكنیكی متكی بر فیزیولوژی انسانی.

2- بنیان دانشكده انشاء تن و روان و شعبات آن در جهان.

3- التزام عملی به هفت  7  مایگاه ( فیزیولوژی – پزشكی – روان شناسی – علم وتاریخ – فلسفه- روح وروان- ذن ).

اصل دوم : اهداف عالی و استراتژیکی سبک

1- رسیدن انسان به كمال ( سعادت ) با تكیه به نیروهای ( طریقت دانایی ).

2- توسعه و بالندگی پتانسیل های روحی ، روانی جسمی ، اجتماعی ، فرهنگی سیاسی ، اقتصادی ، و عاطفی  با تكیه بر استعداد ها و شیوه های علمی تعلیم وتربیت و رهنمون آتها به انشاء تن وروان با استعانت ازهفت مایگاه كانگ فو توآ –21 که در فطرت انسان به ودیه گذاشته شده است.

3- آموزش و پرورش و ایجاد تغییرات رفتاری ازتن و روان جوامع با تكیه بر 21 مرحله سلسله تكنیك های منظم و علمی منطبق بافیزیولوژی انسانی كه از نظر مفاهیم فلسفی دارای معانی خاصی هستند.

4- با تكیه بر سوگند نامه ، مفاد اختتامیه ،افتتاحیه ، معابد و مراسمات تطهیر از جهتی كه تمام انسانهای روی زمین در بعد تن وروان مشترك هستند در سطح جهان.

برای ایجاد سلامتی جسمی و فكری به مصداقی ملموس ترین فصل مشترك ( تن و  روان ) در گفتگوی تمدنها جهت طرح انسانیت انسان ره می سپاریم كه با گسترش دانشكده انشاء تن و روان در سراسر جهان به انجام خواهد رسید.

اصل سوم : ارکان اصلی

اركان سبك كانگ فوتوآ–21 براساس دانشكده انشاء تن وروان برابر چارت سازمانی شماره های 7-6-5-4-3-2-1 بشرح ذیل میباشد:

1- اندیشكده  2- شورای عالی سبك 3- راهبری 4- راهبانی واحد مركزی ومسئول دانشكده انشاء تن و روان

5- راهبانی های دانشكده واحد شهرستان یا استان یا كشوری 6- راهبانی فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران7- كانون های تابعه یا كلاسهای مستقل.

اصل چهارم :  اندیشکده

اندیشكده شورایی است متشكل از سیر راهبانان و راهبانان و راهبران كه شرایط آن در آیین نامه مربوطه آمده است، تشكیل می گردد.

وظایف اندیشكده :

 تولید اندیشه : انتخاب یك الی سه نفر برابرصلاحیت به عنوان راهبری و معرفی به شورای عالی جهت اخذ رای اعتماد نظارت بر كلیه اقدامات و اعمال راهبری ، مشاور رسمی و بلا انقطاع  راهبری است.

شرایط انتخاب كردن و انتخاب شدن و سایر وظایف اندیشكده طی آیین نامه داخلی مطابق با اصول مصوبه توسط خود این شورا تنظیم و جهت اخذ رای اعتماد از شورای عالی ارائه می گردد.

تدوین سیاستهای كلی سبك و ارائه آن به شورای عالی جهت اخذ رای .

اصل پنجم : شورای عالی

ساختار: این شورا تركیبی است از اعضاء اندیشكده – مسئولین كانون ها و كلاسهای مستقل تابعه هیئت رئیسه واحد های مختلف دانشكده های تابعه – هیئت مدیره شركت ورزشی سیمرغ همراهان – هیئت رئیسه و دبیر راهبانی فدراسیون كه شرایط در آئین نامه های مربوطه آمده است.

وظایف: این شورا حكم مجلس را داشته و كلیه قوانین مقررات آیین نامه ها و مجوز تاسیس دانشكده ها ، كانونها  و كلاسهای مستقل رادارد كه پس از پیشنهاد راهبر ی یا اندیشكده جهت اخذ رای اعتماد به آن شورا واصل میگردد كه درصورت عدم تصویب جهت تغییر  ،پیشنهادات و تدوین اهداف تاكتیكی و عملیاتی سبك بر اساس اهداف كل جهت تجدید نظر به اندیشكده ارسال می گردد .

شرایط: شرایط انتخاب شدن و انتخاب كردن طی آیین نامه های مربوطه وآئین نامه داخلی مشخص است .

اصل ششم : راهبری

1- ساختار : عالی ترین مرجع اجرایی و كنترل و هدایت سبك می باشد كه بنا به پیشنهاد اندیشكده و اخذ رای اعتماد از شورای عالی ساختار نهایی خود را برابر آیین نامه های مدونه تشكیل می دهد.

2- وظایف : 

الف)  هدایت - كنترل - توسعه – وگسترش سبك با رعایت كلیه اصول سبك كه اهداف عملیاتی آن در آیین نامه و شرح وظایف آن آمده است.

ب)پیشنهاد تاسیس واحد های مختلف دانشكده ها ، كلاسهای مستقل ، كانون های داخل و خارج از كشور جهت اخذ رای اعتماد از شورای عالی.

ج) پیشنهاد راهبانی بانوان ؛ واحد مركزی و سایر واحد های تابعه ، وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، راهبانی.

توسعه راهبانی فدراسیون ورزشهای رزمی،مسئولین كانون ها،كلاسهای مستقل جهت اخذ رای اعتماد از شورای عالی.

د) امضاءاحكام پست ها  پیشنهادی پس از اخذ رای اعتماد از شورای عالی ،امضاء احكام هیئت رییسه مربوطه و چارت سازمانی زیر مجموعه راهبری بجزء پست های فدراسیون.

ه) ارائهگزارش فعالیت های سبك به شورای عالی و اندیشكده.

اصل هفتم : راهبانی واحد مرکزی و مسئول دانشکده انشاء تن و روان

ساختار :

1- بنا به پیشنهاد راهبری و اخذ رای اعتماد از شورای عالی انتخاب و هیئت رئیسه خود را برابر آیین نامه داخلی تعیین مینماید.

2- شورایی متشكل از هیئت مدیره شركت و هیئت رئیسه زیر نظر راهبانی مركزی تشكیل می گردد.

وظایف:

1- حكم ستاد اجرایی راهبری را در كلیه امورجهت یکسان سازی را به عهده دارد كه در آیین نامه های مربوطه آمده است .

2- مسئول فنی كنترل و نظارت و یكسان سازی آموزشهای فنی بیست و یك گانه، برابر طرح تدوینی در رده های مختلف دركلیه واحدهای زیر مجموعه زیر نظر راهبری در صورت اخذ حكم را دارد .

3- كنترل ونظارت در سیستم متدآموزش و آزمون دانشجویی و كلیه آیین نامه های تدوینی.

4- ارائه گزارش كارشناسی به راهبری و شورای عالی.

5- صدور آیین نامه های متحد پس از تصویب وپیشنهاد به راهبری و تصویب در شورای عالی جهت اجرا برابر وظائف معاونت ها و ابلاغ آن به كلیه واحد های دانشكده های تابعه و كانون ها و كلاسهای مستقل و نظارت و ارزیابی بر اجرای  آیین نامه های فوق .

اصل هشتم :راهبانی دانشکده انشاء تن و روان واحد شهرستان

ساختار : پس از معرفی راهبری و اخذ رای اعتماد ازشورای عالی دانشكده برابر چارت سازمانی ، راهبان دانشكده واحد شهرستان  هیئت رئیسه خود را تشكیل و برابر اصول مدونه هماهنگ با آئین نامه صادره از واحد مركزی نسبت به تدوین آیین نامه داخلی خوداقدام مینماید.

 وظایف :

1- وظایف واحدشهرستان طی طرح پیشنهادی ازطریق واحدمركزی به راهبری و پیشنهاد تغییرات اقلیمی وقومی و منطقه ایی( پس از تصویب) به مرحله اجراء در می آید .

2- كلیه امورات فنی  - دانشجویی – پژوهشی – گسترش و شرایط راهدانی طبق آیین نامه را در دانشكده خود به مرحله اجراء می گزارد.

اصل نهم : راهبانی فدراسیون

 ساختار :

پس از معرفی راهبری و اخذ رای اعتماد ازشورای عالی نامبرده در فدراسیون رزمی جمهوری اسلامی ایران جهت تشكیل نهاد مسئولهماهنگی سبك با فدراسیون ساختار تشكیلاتی خود را برابر چارت سازمانی تشكیل می دهد0

وظایف :

1- هماهنگی كامل و نزدیك نمودن سیاست گذاری بلند مدت یا كوتاه مدت سبك با فدراسیون یا سازمان تربیت بدنی مربوطه .

2- تعیین ومشخص نمودن اعضاء هیئت رئیسه وسایرعناصر پس از اخذ رای از شورای عالی وهماهنگی عناصروتبیین آن بین فدراسیون وسبك .

3- پیگیری و صدور احكام مربیگری و سایراحكام از طریق فدراسیون به كلیه زیر مجموعه داخل و خارج از كشور، تعیین و صدوراحكام نماینده استانها و هماهنگ نمودن با سیستم راهبری و كانون های مربوطه و اخذنظر كانون ها در تعیین نمایندگان فوق و ایجاد تعادل با تربیت بدنی استان وشهرستانهای كشور .

اصل دهم : کانون

1- كانون تشكلی است از زیر مجموعه سبك دراستان یا شهرستان به صورت تمركزی و یا مجموعه ای در نقطه دیگری خارج از محدوده جغرافیایی، در هفت نقطه كلاس كانگ فو توآ –21 دایر و تعداد بایرومه ها و راهدانهااز گی قرمز و به بالا موقت و یا دائم  (مربیان ) به هفت نفر رسیده باشد اطلاق می گردد . كه طی پیشنهاد راهبری و اخذ رای اعتماد از شورای عالی حكم استقلال خود را از كانون قبلی یا تبدیل كلاس مستقل به كانون اخذ نموده باشد .

2- هیئت رئیسه خود را برابر چارت سازمانی تشكیل و وظایف خود را انجام می دهد .

 وظایف:

1- اجرای آیین نامه های اداری  ، مالی  ، اموزشی  ، بژوهشی ،  دانشجویی دانشكده مربوطه .

2- اخذآزمون و صدور حكم فنی لغایت سوتو و معرفی سوتو به بالا به دانشكده مربوطه برابر آیین نامه های مربوطه .           3-شركت فعال در كنگره های علمی و فرهنگی و جشنواره های سراسری   .

 اصل یازدهم : شرایط مختلف همراهی تا رده گی قرمز

ساختار:

همراه:   آناتوآ  - آتادو - سوتو  -  مایانه آناتوآ   -  مایانه آتادو

محل آموزش :كلاسهای معابد با شرایط و آیین نامه های مربوطه .

دانشجویی :ارائه تز علمی و داوطلبانه می تواند واحد های دانشكده را طی نماید .

پژوهش :ارائه تز علمی در آزمون ها در صورت موافقت ارائه آن در كنگره علمی .

داشتن  حسن شهرت : با نظر هیئت رئیسه و معاونت بازرسی عمل به تعهدات اخلاقی ،  اداری ومالی پرداخت حق عضویت در تمام مراحل .

اصل دوازدهم : فنی: بر اساس اصل اول منشور

شرایط سلسله مراتب رده های آناتوآ  - آتادو – سوتو – مایانه آناتوآ – مایانه آتادو– مایانه سوتو

  گی قرمز      3- سیر سبز     4- سبز كامل  5- سیر قهوه ای   6- قهوه ای كامل   7- سیر مشكی    8- مشكی كامل   9- سیر قرمز  10- قرمز كامل   11- شال بازنشستگی كه برابر آیین نامه های مربوطه اعلام خواهد شد .

اصل سیزدهم : التزام عملی بر هفت مایگاه بر اساس اصل سوم منشور کانگ فو تو آ - 21

كلیه همراهان از رده سام سامه و به بالا می بایست دروس ارائه شده دانشكده را بر مبنای هفت مایگاه در سه رده عمومی –اختصاصی علوم ورزشی، و اختصاصی كانگ توآ –21 طی نمایند ( مثل فلسفه عمومی – فلسفه تربیت بدنی – فلسفه كانگ فو توآ –21 )بر اساس دانشكده انشاء تن و روان

اصل چهاردهم :

 همراهانی می توانند به رده های گی قرمز و به بالا با درجه شالبندی نائل شوند كه دارای كلاس و شرایط مدرسی واستادی را احراز نمایند .

چون گی قرمز و شالبند در كانگ فو مثل خرقه است وكسوت به رده بندی درجات برابر آیین نامه های مربوطه .

اصل پانزدهم :

كلیه همراهان در رده ها و مقاطع مختلف می بایست حق عضویت پرداخت نمایند برابر آیین نامه های مدونه .

اصل شانزدهم :

حسن شهرت: كلیه همراهان با تایید مراجع ذیصلاح ، حسن شهرت ، صداقت و پاكی و مروت داشته باشند .

اصل هفدهم :

 رعایت مراسم عملی آزمونها، شعائر افتتاحیه واختتامیه كلاسها ومراسم تعهدوسوگند نامه برای همراهان دررده های مختلف سازمانی الزامی است .

اصل هجدهم :

برای احراز هرمقطع ازشالبندیا خطوط شركت درآزمون فنی ، علمی ، دانشجویی ، تصفیه حساب عضویت سالانه ضروری است برابرآیین نامه مربوطه.

اصل نوزدهم :

 بررسی شیوه نامه سال قبل وتطبیق با عملی نمودن آن برای سیاست گذاری ( شیوه نامه سال آتی ) در جلسه شورایعالی ضروری است.

اصل بیستم :

 درمواقع عدم امكان تشكیل شورای عالی، راهبری می تواند (در صورت مقایر نبودن اصول) دستورات هماهنگی  ، اجرایی ، احكامی ، فعالیتی را تا تشكیل شورایعالی جهت احقاق حقوق اعضاء سبك ......... صادر نماید .

اصل بیست و یکم :

برابرتصمیمات شورای عالی كلیه درآمد ها بر اساس شیوه نامه در هر سال تدوین و ابلاغ خواهد شد ( اعم از درصد درآمد حاصله به اعضاء یاشهریه ها )  و بیلان مالی سال گذشته نیز بررسی می شود.

اصل بیست و دوم :

 در پست های مختلف راهبری ، راهبانی ، مسئولین كانونی .

 اگر پست مربوطه بصورت شغل فرد محسوب گردد به میزان توان مالی وشرایط موجودباعقد قرارداد حقوق ومزایا برابر آیین نامه پرداخت خواهد شد.

اصل بیست و سوم :

هر كانون حداقل در طول سال یك مراسم فنی فرهنگی جهت گسترش حركت عهده دار خواهد بود مگر باارائه طرح توجیهی .

اصل بیست و چهارم :

كانونها و كلیه رده های مدیریتی می بایست معاونت توسعه و عمران داشته و نسبت به گسترش كلاسها و تاسیس معابد و دانشكده ها اقدام عملی انجام دهند.

اصل بیست و پنجم :

قبل ازمراسمات سراسری یا منطقه ای می بایست آزمونها انجام و صورت جلسه مربوطه با امضاءاعضاء شورای فنی و هیئت رئیسه محترم نهاد پیشنهاد كننده به دبیر خانه كنگره حداقل بیست روز قبل واصل گردد .

اصل بیست و ششم :

سبك نسبت به صدور نشریات علمی فرهنگی تبلیغاتی و حضور در صدا و سیما و مراجع رسانه ای در سطح داخل و خارج از كشور اقدام نماید.

اصل بیست و هفتم :

كلیه وجوهات و درآمد ها برابر آیین نامه ها و شیوه نامه ها ی مصوب در اختیار راهبری و مسئولین دانشكده های تابعه خواهد بود كه جهت انجام وظایف محوله صرف نماید كه بیلان مالی سالانه به شورای عالی تسلیم خواهد شد .

اصل بیست و هشتم :

تصویب تقویم ورزشی سال آتی در هر جلسه شورای عالی كه توسط مدیران اجرایی تنظیم و ارائه شده است انجام می گیرد.

اصل بیست و نهم :

اسامی مراحل21 گانه تكنیكی به ترتیب كه برابر آئین نامه مربوطه ارائه خواهد شد .

تبصره :

این اساسنامه  در 29 اصل و یك تبصره تصویب و مقرر شد مفادی از آن كه نیاز باشد دوسال متمادی نیز برابر نظر هیئت رئیسه شورای عالی در شورای عالی مطرح گردد .


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اساسنامه ، منشور ، کانگ ، فوتوآ-21 ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:33