تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - توضیح ثقل و عکس العمل و نحوه استقرار :

توضیح ثقل و عکس العمل و نحوه استقرار :

سه شنبه 1389/11/5 15:13

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،


آن چه که بیشتر به عنوان نیروی کار در  طول  انجام وظایف روزانه و مهارتهای ورزشی مورد استفاده ی انسان قرار می گیرد تغیرات خط ثقل بدن و میزان جابجایی نیروی وارده مورد لزوم  می باشد و از طرفی قسمت اعمی از نیروی مصرفی جهت انجام کار و یا اجرای عملکرد یا هدایت حاکمیت سیستم عصبی عکس العملی است که از زمین وارد بدن انسان می گردد.به همین لحاظ تنظیم سیستم بیو مکانیکی نیروها در محل تلاقی شان یعنی سطح اتکا می تواند در صرفه جویی نیرو و رهایی در خستگی سیستم عصبی فوق العاده موثر باشد.

5-1-3- نحوه استقرار و تماس کف پا ها با زمین هنگام اجرای تکنیک پیش مشت (متو):

ابتدا بدن را به چهار قسمت کلی اندامی تقسیم بندی می کنند

1- سر        2- تنه      3- دستها شامل چپ و راست     4- پاها شامل چپ و راستسپس با استفاده از میزان درجات آزادی و تعداد  مفاصل موجود در هر عضو نیز جهت تنظیم زوایای مهارت تقسیم و برابر اصول هدایت نیرو  , خواص آناتومیکی   و هماهنگ با میزان فعالیت و منابع سوختی فیزیولوژیکی نیز می باشد.    

به استقرار تکنیک متو میگویند راتو (مخفف راه تو)و به دانشجو گفته می شود که کف هر دو پا(پای چپ جلو و پای راست عقب)بایستی در دو انتهای قطر مربعی قرار گیرد که طول هر ضلع ان   5  /  1   برابر عرض شانه فرد باشد پس راتوها در واقع بر معیار طول شانه (فاصله بین دو نقطه استخوان آخری) تنظیم فلذا متفاوت خواهد بود.

پای راست (عقب) کشیده تا بتواند عکس العمل ثقل را در خط مستقیم به بدن و ناف انتقال و از آن طریق به دست عمل هدایت گردد و پای جلو خم که ضمن حفظ ثبات و جلوگیری از کشش به جلو بتواند انتقال نیرو را در هدف تثبیت نموده و قدرت انتقال و پرتاب حریف را چندین برابر افزایش دهد.

پنجه های هر دو پا به سمت مرکز مربع(45) از مفصل مچ چرخش تا نیروی عکس العمل وزن بدن را از سیستم عصبی(با تغییر وضعیت سطح اتکا) خارج و با ر منفی  اضافی به بدن وارد نکرده و در تنظیم ثبات بیومکانیکی و کنیتکی استقرار, راتو فوق العاده موثر خواهد بود قسمت ساق پای چپ (جلو) عمود به زمین خواهد بود.

5-1-4-سر کاملا بطرف جلو چانه داخل وچشم ها جهت صرفه جویی در مصرف انرژی به دو نقطه در بی نهایت نگاه کرده و طیف وسیعی ازرؤیت زاویه ای را بدون تمرکز به یک نقطه خاص در نظرخواهد گرفت.

5-1-5- بدن (تنه)متمایل به جلو (20 درجه از خط عمود به زمین) مستقر خواهد شد که به دامنه حرکتی ناشی از زوایای موجود  ستون فقرات خواهد بود.و کل سطح بدن فرونتال قرار و سطح ساجیتال عمود به آن خواهد بود.

5-1-6-دست چپ بصورت کشیده (از ارنج  5 درجه  آزادی زاویه داشته باشد) بصورت حالت مشت  که قبلا تشریح شده وپشت دست در امتداد ساعد که هیچ گونه خمیدگی از مچ نداشته باشد تا نیروی در خط مستقیم بدون ایجاد مؤلفه های جانبی به مانع یا حریف وارد شود قرار می گیرد و کف دست به پایین حالت تهاجمی دارد.

 

دست راست به همان حالت مشت در منتهای علیه قسمت کمر و عمود به بدن وساعد موازی زمین و خود صفحه ساعد و با زو به موازات دقیق صفحه ساجیتال قرار میگیرد.

5-1-7- شکل اجرای تکنیک به اینصورت است که هر دو دست همزمان حرکت طوری که مفاصل تنه و اعضای بدن حالت سیاله و نرمیت داشته باشند به محض رسیدن به مسیر ناف و تماس دستها با بدن هر دو دست با ایجاد سرش در بدن بصورت 180درجه چرخش دست راست به حالت دست چپ ودست چپ به حالت دست راست قرار و هر دو دست به جلو و عقب دو ضربه کاری وارد می کنند.

5-1-8- نیروها ی مورد استفاده در پیش مشت (متو) که مجموعا با هماهنگی ارگانیکی و بر آیندهای هماهنگ عمل می کنند.

الف : استفاده از سیستم کلی عکس العمل منعکس از ثقل زمین در مسیر بندی بدن که با جابجایی بدون تغییر محل استقرار کف پا صورت و عمدتا از سایر مفاصل در ایجاد موج تابی آن استفاده می شود.

ب : نیروی پیچش و دوران که دستها هماهنگ در لحظه ای آخر قفل شده و از مفصل مچ 180 درجه چرخش ایجاد کرده و دست جلو متو و دست عکس العمل با آرنج تکنیک دیگری به مسیر پشت اجرا می کند که آنرا تکنیک عکس العمل گویند.و دستها حول یک محور فضایی با افزایش شعاع دوران موجب افزایش نیرو می شود.

ج : نیروی عکس العمل :دست عکس العمل با قفل نیروی مؤلفه قفل ایستایی خود را از طریق محور شانه که استخوان چنبر (انحنای استخوان) آنرا چندین برابر تشدید می کند را با فا صله زمانی ( اپسیلون) کوتاه به دست عمل که متو اجرا نموده منتقل می کند.

د : تجمع و جهت دهی نیروی عضلانی که با استفاده از عضلات دو سر بازویی وپشت بازویی عضلات بازویی و اتصال دهنده , پشتی و کتفی , شکمی  سینه ای بزرگ و کوچک بصورت  جریان عکس نیمی

از استخوان جناق سینه بطرف دست عمل بصورت کوبشی وقت  دست عکس العمل بصورت استفاده عکس العملی مورد بهره برداری قرار می گیرد و تعدادی از عضلات بصورت غیر مستقیم در خاتمه ی اجرای تکنیک دخالت نمود ودر کوبشی بودن موثر می باشند مثل عضلات پا و تنه.

ه : نیروی عمل با انتقال دست به عنوان عضو مادی جرم دار از مسیر دورانی و هماهنگی آن با سایر نیروها اعمال شد .

خ : نیروی عمودی  به عنوان یک مؤلفه هنگام برخورد با هدف کارایی را افزایش و چون سطح اتکا این برخورد به حداقل(دو نقطه انتهایی کف پشت و ابتدای دو استخوان انگشت اشاره و وسطی است)سطح رسیده فلذا دارای حداکثر تاثیر و کاربری خواهد بود.

س : نیروی فاصله:از آنجایی که سرعت و فاصله رابطه ی مستقیم دارند (در صورت یکنواختی حرکت )با افزایش سرعت , نیرو نیز افزایش و تحت  پریودهای مختلف در مسیر انجام و باعث تشدید  نیز خواهد بود و سرعت دست در توان 2 دخالت خواهد کردF=MV2    به تفکیک نیروی موجود در بندهای فوق از نظر مؤلفه ای  تآ ثیر گذار 27 نوع نیروی مکانیکی در اجرای متو دخالت می کنند.

ش : استفاده از نیروهای روانی و تمرینات آن به مرور صورت خواهد گرفت و در این قسمت هیچ آموزشی به دانشجو داده نمی شود.

ص : استفاده از نیروی نوری و کهکشانی و سایر نیروهای منیتیوی فعلا مطلبی به دانشجو گفته نمی شود.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 1389/11/5 15:33