تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - مبارزه در کانگ فو

مبارزه در کانگ فو

سه شنبه 1389/11/19 17:06

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،

بیشتر مردم می پرسند اگر در كانگ فو خشونت نیست پس مبارزه برای چیست؟

یاد گرفتن كانگ فو ، ضربات دست و پا برای تجاوز و خشونت نیست بلكه آمادگی و توانسازی برای دفاع از خود و آزادی خود و اندیشه انسانی است . كسی كه در راه طریقت دانایی می كوشد باید در دفاع از خود و اندیشه انسانی خود نیز دانا باشد . پس مبارزه در كانگ فو دروازه دانایی است و زد و خورد خیابانی نیست بلكه اهدافی چون غلبه بر ترس ، مبارزه با ظلم وستم و جهل انسانها را در پی دارد و همیشه می آموزیم تا حقیقت والای انسانی را درك كنیم وراه و رسم مبارزه با خود و خواسته های غیر انسانی و مجهولات را كشف كنیم .
دیدگاه ها : نظرات
منابع: وبلاگ معبد پاس تبریز ،
آخرین ویرایش: - -