تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - چند نکته

چند نکته

دوشنبه 1389/11/11 16:46

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،

سن سه سرو :

تولد اندیشه . دســت چپ اشاره به اوج آسمانها ، به سوی اعتقادات انسانیو مسئلت جستن از پروردگار هستی بخش ، دســت راست اشاره بر پوسته زمین ، که جسممان از آن برخاسته و بدان باز می گردد . سوگند یاد می کنیم به سوگند همراهی که در از بین بردن جمود فکری جوانان کهولت پیران و رکود فکری فعالان آنی از پای ننشینم و از روی فرین ، پی و پشتیبان نبرد نیکی با بدی باشیم .

جین جای :

زانو زدن ، به افتادگی ، به مردی و مردانگی ، به آزادی و آزادگی ، به گفتار نیک در بیان و کردار نیک در عیان و پندار نیک در نهان ، همراه راه کمال و تکوین و تعالی انسان ز خودشناسی و جامعه شناسی  ، خود شناسی و خداشناسی است . توآ همراه به خود آی.

گانگ آی:

گانگ آی همراه به ناشناخته ها آی به اندیشه های پاک انسانی در طول تاریخ. از گنگ و نادانی به کانگ و دانایی بیا همراه.

کامی سمای :

 استقرار ، ایستادن ، به ذات ، ذات انسانی به معنای ذات ما سرشت ما . توآ یورومه.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 1389/11/11 16:50