تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - یین - یان و پنج عنصر قسمت دوم

یین - یان و پنج عنصر قسمت دوم

چهارشنبه 1389/11/6 16:33

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مقالات و مطالب رزمی و ورزشی ،


    ۱- شناخت پایه در مورد نظریه یین و یان

تضاد یین و یان

تضاد یین و یان در توانایی و تقلای آنها بر کنترل و تبدیل به یکدیگر بارز می    شود. برای مثال، گرمی و حرارت (یان)، ممکن است به سردی گراییده و یا سردی (یین) به گرما تبدیل شود. در حالت طبیعی، در بدن انسان تعادل نسبی فیزیولوژیک بین تضاد دو طرفه یین و یان برقرار است در صورت برهم خوردن این تضاد دو طرفه به هر دلیل و برهم خوردن تعادل بین یین و یان، تعادل نسبی فیزیولوژی بدن نیز برهم خورده و بیماری پدیدار می    

شود.

وابستگی درونی یین و یان

یین و یان، هیچیک وجود مستقل و جدا از دیگری ندارد. هر حرکت به سمت بالایی (یان)، حرت به سمت پایین (یین) خواهد داشت و بدون وجود سرما (یین)، گرما (یان) معنی ندارد. این واقعیت تحت عنوان وابستگی درون یین و یان خوانده می    شود. یین قرار درونی داشته و محافظ یان است و یان با قرار بیرونی خود، خادم یین است. تعمیم این جمله در فیزیولوژی بدن انسان، یین را مسئول تغذیه و یان را مسئول فعالیت اعضاء میداند. مواد غذایی درون بدن قرار دارند ولی فعالیتهای بدن تظاهر برونی دارند. بدون یان، یین تولید نمی    شود  و بدون یین، یان وجود نخواهد داشت.

 

ارتباط و تأمین و مصرف بین یین و یان

فعالیتهای مختلف بدن (یان)، لزوماً نیاز به مصرف مقدار مشخصی مواد غذایی (یین) دارد. این روند مصرف یین، باعث تأمین یان می  شود. از طرف دیگر، تولید مواد غذایی مختلف (یین ) لزوماً نیازمند صرف انرژی (یان) است و این روند مصرف یان باعث تأمین یین میشود. در مورد سایر پدیدههای جهان هستی نیز همواره چنین ارتباطی بین یین و یان وجود دارد. تحت شرایط طبیعی، ارتباط تأمین و مصرف بین یین و یان، در یک تعادل نسبی باقی میماند. درصورتیکه این ارتباط از حدود ظرایط طبیعی خارج شود، تعادل بین یین و یان به هم خورده و کمبود یا زیادبود این دو باعث بروز بیماری میگردد.

 

تبدیل یین و یان به یکدیگر

وجود یین یا یان در یک پدیده، وجود ثابت یا پایداری نیست. تحت شرایط خاص، این دو میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند. اگر ارتباط تأمین و مصرف را یک تغییر کمی در نظر بگیریم ارتباط تبدیلی یین و یان یک ارتباط کیفی است. نهایت یین، باعث تولید یان و نهایت یان، اجباراً باعث تولید یین میشود. برای مثال گرمای شدید ناشی از یک بیماری تبدار، qiی آنتی‌پاتوژنیک را مصرف و تخریب میکند. پس از برجاماندن تب بالا، ممکن است سرما و لرز شدید عارض شود. در صورتیکه درمان فوری، سریعاً انجام گردد، وضعیت پاتولوژیک از بین میرود.

 

تقسیمات یین و یان

همانطور که قبلاً ذکر شد یین و یان دائماً در حال تغییر و تبدیل به یکدیگر هستند و همین موضوع سبب میشود که همواره بطور نسبی مقادیر متفاوتی از یین و یان وجود داشته باشد. براساس شرایط مختلف یین و یان را میتوان به ترتیب به سه جزء تقسیم کرد: یین بزرگتر ، Taiyin (سومین یین) نامیده میشود؛ یین کوچکتر ، Shaoyin (دومین یین) نامیده میشود؛ یان بزرگتر، Taiyang(سومین یان) نامیده میشود؛ یان کوچکتر، Shaoyang (اولین یان) نامیده میشود؛ بزرگترین یان، Yaging (دومین یان) و کوچکترین یین Jueyin (اولین یین ) نامیده میشود. سه یین و سه یان ذکر شده بسط بیشتر یین و یان هستند که با وحدت یین و یان منافاتی ندارند و ارتباط تأمین ومصرف یین و یان را به وضوح نشان میدهد. این تقسیمات، در دسته بندی بیماریها و سندرومهای تبدار به کار میروند.

مطالب ذکر شده در مورد یین و یان، اصول پایة و اساسی در مورد این نظریه میباشد که اصول کلی آن با شکل یک به خوبی توصیف میشود (شکل یین - یان یا Taijitu) در این تصویر، بخش سفید، معرف یان و بخش سیاه معرف یین است. تضاد و وابستگی درونی یین و یان در شکل با خط منحنی نمایش داده شده است که نشاندهنده ارتباط تأمین و مصرف نیز میباشد. ناحیه سفید یان ، حاوی یک نقطه سیاه (یین) و ناحیه سیاه حاوی یک نقطه سفید (یان) است که این موضوع نشاندهنده قدرت بالقوه تبدیل یین به یان و یان به یین است. این تصویر نشان میدهد که تمام پدیدههای عالم وجود مستقل نداشته و از درون در حال تبدیل و تغییر و تکامل است.

۲- کاربرد نظریه یین و یان در طب سنتی چین

نظریه یین و یان تمام جنبههای نظریه طب سنتی چین را دربرمیگیرد و برای توجیه ساختمان ارگانی، وظایف فیزیولوژیک و تغییرات پاتولوژیک بدن انسان و همینطور راهنمای تشخیص بالینی و درمان کاربرد دارد.

یین - یان و ساختمان ارگانی بدن انسان

مجموعه بدن انسان بعنوان یک کل در نظر گرفته میشود و تمام ارگانها و بافتهای بدن از لحاظ ارگانی، با یکدیگر در ارتباط بوده که میتوان آنها را به دو جنبه متضاد یین و یان تفسیم کرد. از نظر آناتومی، بخش بالای بدن، یان و بخش پایین یین است. بخش بیرونی بدن، یان و بخش درونی یین است. براساس طبیعت فعالیتهای اعضای بدن، ارگانیک زانگ، یین و ارگانهای فو، یان هستند. علاوه بر این، درون هر یک از ارگانهای زانگ - فو نیز جنبههای یین و یان وجود دارد. سیستم مدیریتی نیز به دو دسته تقسیم میشود که عبارتند از مریدینهای یین و مریدینهای یان. بنابراین تضاد یین و یان در تمام ساختمانهای ارگانی بدن وجود دارد.

یین - یان و وظایف فیزیولوژیک بدن انسان

براساس نظریه یین - یان، فعالیتهای حیاتی بدن انسان به سبب هماهنگی یین و یان، با وحدت تضادها انجام میشود. فعالیتهای مختلف بدن انسان نیاز به تأمین مواد مغذی دارد و همزمان با آن، فعالیتهای بدن برای تولید مواد مغذی در بدن لازم و ضروریاند. به عبارت دیگر، بدون عملکرد ارگانهای زانگ - فو، آب و غذا به مواد مغذی بدن تبدیل نخواهد شد. بنابراین یین و یان در بدن انسان بصورت دو طرفه یکدیگر را حمایت و تأمین میکنند. یین و یان با همکاری یکدیگر، بدن انسان را از تهاجم عوامل بیماری‌زا حمایت کرده و یک تعادل نسبی را در بدن انسان برقرار میسازند در صورتیکه در این همکاری نقصی ایجاد شده و یین و یان از یکدیگر مجزا شوند، فعالیتهای حیاتی بدن پایان میپذیرد.

یین - یان و تغییرات پاتولوژیک بدن انسان

نظریه یین - یان برای توصیف و توجیه تغییرات پاتولوژیک بدن انسان کاربرد دارد. طب سنتی چین، وقوع بیماری را ناشی از فقدان تعادل نسبی بین یین و یان و بنابراین افزایش یا کمبود یکی از این دو میداند. وقوع و پیشرفت بیماری به قدرت qiی آنتی پاتوژنیک و عوامل بیماریزا بستگی دارد. Qiی آنتی‌پاتوژنیک از مایع بین و qiی یان استفاده میکند. هر زمان که عوامل بیماریزای یان باعث بیماری شوند، این تهاجم میتواند منجر به افزایش یان شود که به نوبة خود، باعث مصرف یین و بروز سندرومهای گرمی (heat syndromes) شود. در صورتیکه عوامل بیماریزا از جنس یین باشند، سنگین شدن کفة ترازو به نفع یین، یان را تخریب کرده و سندرومهای سردی Cold syndroms بارز میشوند. در صورتیکه کمبود یان قادر به کنترل یین نباشد، سندرومهای کمبود و سردی ظاهر میگردد که در آنها کفة ترازوی یین سنگینتر است و در صورتیکه کمبود مایع یین قادر به مهار یان نباشد، سندرومهای کمبود و گرمی ظاهر میگردد که در آنها کفة ترازوی یان سنگینتر است.

علاوه بر این، کمبود هر یک از qiهای یان یا یین ممکن است باعث مصرف دیگری شود که این موضوع تحت عنوان «مصرف دوجانبه یین و یان» شناخته میشود. برای مثال، بی اشتهایی مدید، ناشی از ضعف qiی طحال (یان) بوده و منجر به ناکفایتی خون (یین) میشود. این موضوع تحت عنوان «کمبود qi و خون به علت ضعف اثر یان بر یین» شناخته میشود. مثال دیگر خونریزی است که باعث بروز سندرومهای کمبود یان با علائمی مثل لرز و سردی اندامها عارض میشود. این موضوع نیز تحت عنوان کمبود یین و یان ناشی از کمبود تقویت یان توسط یین شناخته میشود. تمام این تغییرات پاتولوژیک را میتوان غالباً در درمانگاه مشاهده کرد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1389/11/6 16:39