تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - نشان واره شاهین نمای تن و روان

نشان واره شاهین نمای تن و روان

سه شنبه 1389/11/5 16:08

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،

دو گوی از دو سوی یادآور دو نیروی مادی و مینوئی یا نمودار دو جهان تن و روان است. جهان تن یا جهان آفرینش که انسان برای زیستن و از بخشش زندگی بهره‌مند‌شدن بدان نیازمند می‌باشد. جهان روان یا جهان مینوئی که آدمی را در زندگی راهنمائی می‌کند و از رسااندیش و فرهنگ و دانش و برای بهره‌مندشدن از زندگانی یاری می‌بخشد. اگر کسی به نماز و نیایش پردازد و از پرورش‌دادن و نیرومندساختن سازمان تن کوتاهی ورزد به راز هستی‌بخش پی نمی‌برد و از زندگانی شادی‌بخش بهره نمی‌گیرد، برای همین است که نیرو یا هر دو جهان را در برابر هم می‌گذاریم و هر دو را در زندگانی کارگر و سودبخش می‌دانیم و به میانه‌روی اندرز می‌دهیم. دم شاهین, مراتب پیمودن کامل نیروی بدنی و تندرستی برای رسیدن به پایگاه شگفتی‌ها و راز و رمز قدرت انسانی است  در سینه فراخ شاهین دلیری است و از چند فرازمان گویا سخن می‌گوید: در دلیری دلیرترینم, در پیروزی پیروزترینم, در فراشکوه باشکوه‌ترینم, همه دشمنان را شکست می‌دهم همه دیوخویان و فریبکاران را نابود می‌کنم. دو بال گشوده شاهین, پرواز آدمی بسوی بلندی و فرازمندی است و هر کدام از این دو بال را به سه آماج بزرگ تقسیم می‌کنیم. نیکاندیشی، راستی و درستی و پاکی و پارسائی، نیرومندی‌ اندیشه، رسای سودبخش، رسائی و آسایش و خوشبختی در کار و کوشش و ورزش و فرهنگ و دانش و واپسین پایه را پایه جاودانی انسانی می‌خوانیم. گوی سر شاهین نمودار چرخ زندگی یا زمانه بیکران است که آدمیان در درون آن جای گرفته‌اند و سرگرم جنبش و کوشش‌اند و راز هستی‌بخش را می‌جویند. 

چکیده سخن, برای پژوهندگان با داد و دانش و ژرف‌بین و به آنها که بدین‌راه بار می‌یابند بسنده است.

جهان تن و روان

 

 

 

 

سیمرغ
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:39