تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - هفت مایگاه -سلسله انشاء تن و روان دانشكده ی كانگ فوتوآ 21

هفت مایگاه -سلسله انشاء تن و روان دانشكده ی كانگ فوتوآ 21

سه شنبه 1389/11/5 16:02

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: گنجینه ی نوامیس ،


(مایگاه یکم) علم فیزیولوژیکی فعالیت‌های بدن انسانی

جسم پایگاه تفکر و خاصیت جذب و درک آن بر اسرار هندسی و تولید انرژی و لمس امواج در آزمایشگاه عظیم بدن انسان است . فرهنگستان تن (کونگ فوتوآ) متکی بر هفتادوسه‌هزار تکنیک ترکیب و عکس‌العمل‌سازی و خاصیت‌های موجی به خود و کرات و در مجموعه حرکات تا مرز توان‌سازی نیروهای فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسانی است. بر کشف این دنیای ناشناخته همچون راز کهکشان تا ذره‌ای پیش رفته و درک اسرار فیزیک انسانی در کاوشیم و در جهان بوده‌ها به زیباترین توان تن بره آئین مهر بقاء بکوششیم.    (مایگاه دوم )  انشاء علوم انسانی

اندیشیدن، استدلال و تفکر در محور علوم عالم از تولد تا تولد اندیشه‌ها از طریق دانش زمان به درک حیات رسیدن است. در مایگاه دوم از زبان علم بر محور فیزیک، ریاضیات، شیمی، اندیشه انسان را پروریدن و وی را بطور بارور به جهان اسرارآمیز رهنمون کردن است.

 

    (مایگاه سوم)  روانشناسی تکنولوژی

رهنوردان اندیشه با کشفیات و فرضیات و ایجاد تحولات، انسان را در امواج حیات حیران و سرنوشت و نابسامانی او را فرمان داده‌اند. این مایگاه رهنمونی به برد عصر هیجان‌زده و حل مشکل حال و آینده نوجوانان، زنان و مردان و اندیشه انسان را بر نهایت سرعت تصویر جسم به درک فکر، نگهبان نمودن است.

(مایگاه چهارم)  انشاء پزشکی

درکی بر احوال موجودات زنده و تفکری  بر ارزیابی تن از طریق طب سوزنی، علم‌العصاب، فیزیولوژی (ماده و انرژی)، خاصیت فیزیکی و شیمیایی متکی بر محاسبات ریاضی بر بنیان کاوشی نو و ره‌گردی بر بازتاب جهان ماده (خاصیت جرمی) و روان‌گرائی (سرعت تا بی‌جرم)  بر روند آموزش و اساس دانشکده توآ رهنمودن است.

(مایگاه پنجم)  فلسفه‌گرائی یا نگرش تفکرآمیز

پژوهشی در ورای انکار و شک و رسیدن به فراسوی مرزی که شک منطقی ما را به قاطعیت راهبر شود. این بیان انسان را در جهان بر آگاهی زیست پنهان، یکسان در دست اندیشیدن و در بحر تفکر فرو رفتن و ترسیم دریافت و درک را به نفس کشیدن تا به آرامش و روشن‌بینی در جهان انسان رسیدن است.

(مایگاه ششم)  روح روان

روح فریاد اندیشه و در نتیجه گردهمائی تن و روان با ایجاد تفکر و تمرکز و گونه‌ای تبدیل ماده بر سرعت جرم و تبدیل خاصیت انرژی از ماهیت به ذات و سلسله مجهولات را پیمودن است.

روح روان در نمود اندیشه انسان و انسان شاهکار جهان ... و اندیشه جهان یعنی انسان ... پس انسان در برترین توانایان در علوم کیهان و هر انسان متکی بر زمان پس انسان به درک راز جهان و نمودبودن وی در بی‌پایان و این راز دانایان به دریافت بی‌زمان است.

انسان فرهنگ زمان در بی‌زمان

(مایگاه هفتم)  جهان مجهولات: فراتر از خویشتن

پختگی فکر زمان در تفکری بی‌زمان

(فراتر از خویشتن)= بعالم پنهان و جهان معنا و به دنیای نگرش تفکرها رسیدن است.

(فراتر از خویشتن)= جهان آفرینش را پوئیدن و راز هستی‌بخش را جوئیدن است.

(فراتر از خویشتن)= جهان تابش امواج و رابطه آن با سلسله اعصاب و بهره گیری از منبع انرژی حیات و بر نهایت سرعت و اندیشه و خاصیت اندیشه در ماده به کنکاش کردن است.

(فراتر از خویشتن)= به انشاء  (اسرار فیزیکی تن به ره‌آورد حالات و حرکات متکی بر ریاضیات، روانشناسی تکنولوژی، علم‌گرائی، فلسفه‌گرائی ، فیزیولوژی (پزشکی) و بر روح و روان رسیدن است.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سلسله ، انشاء ، تن ، و ، روان ، هفت ، مایگاه ، كانگ ، فو ، توآ ، 21 ،
آخرین ویرایش: جمعه 1390/01/19 19:46