تبلیغات
كانگ فو اماج قدرت انسانهاست و انسان های قدرتمند تجاوزگر نیستند بلكه هر چه تجاوز و بیدادگری است در روح ضعیف انسانی است............كانگ فو یك هنر است تا تعلیم بدنی،هنر خود سازی،خودشناسی،هنر خوبی كردن و هنر خدا شناسی را می آموزد............كانگ فو بایستی مثل گلی كه روحش از هر احساس یا هوسی پاك است همواره رشد كند............طریقت ما راه نشان دادن قدرت ما نیست بلكه راه نشان دادن ضعف انسان هاست............كانگ فو جای هوسبازان ناپاك نیست،پس بیدار باشید............همراه کانگ فو را باید در دل همراهان با ایمان و در عمل راهدانان راهمان باید یافت . مواظب راهدان نما ها و گمراهان و دمراهان باشید............در طریقت ما همراهان با اندیشه و افکار و در نهایت با کردارشان معنا پیدا میکند نه با ضربات مشت و لگد،واعتقاد همراهان در چسباندن شاهرگ ها بیکدیگر نیست،در معنا کردن حرمتها و ساختن ها در ورای سوختنهاست............در طریقت دانایی سستی نشان کفر است در هر لحظه از زمان بیدار و هوشیار باشید............طریقت ما پرورشگاه همراهان سمایی برای مردمان جهانیست.در تاریکی شب به تولد اندیشه ها و جرقه ی صاعقه ی افکار خودسازی به ذن ............طریقت ما مکتب آموزش آموزکاران فرداست............گفتن جمله ی همراه چه سخت آسان،پشت همراه ماندن چه سخت،پیمان بستن چه آسان ،پای پیمان ماندن چه سخت!............
كانگ فو توآ 21 معبد تبریز - سخنانی از راهبان کانگ فو توآ-21

سخنانی از راهبان کانگ فو توآ-21

سه شنبه 1389/11/5 16:00

نویسنده : یك همراه ناشناس
ارسال شده در: مطالب اصلی ،


در این فصل بنام همراهان جهت کنکاش راهدانان از خصوصیات بحق انان  یاد می کنیم:

 

1- راهدان پیوسته در تلاش ساختن ابعاد خود سازی  , خودشناسی ,  مردم شناسی  , مردم یاری,  جامعه سازی  , جامعه یاری  , خودأشناسی,  خوداشناسی بکوشش است و با تکیه بر تجربه ولمس رشد نمو شالبندی خود   درزدودن ترس وتسلیج اراده ی همراهان خود را سوی سعادت رهنمون می نماید.

2-راهدان   برای منافع نفسی کار نمی کند.تکنیک خود را یر برابر کسب پول,  مقام  , نام و نان نمی فروشد.

  3-راهدان ایثارگر است و ایثار خود را در بعد قدرت و موقعیت توانمندی نشان می دهد نه در ناتوانی.

4-او عهد به وفا دارد و در عین کثرت به وحدت حرکت با همراهان خود صادق است.

5-دارای اندیشه پاک به پندار اعمال نیک به کردار و گفتار نیک و رفتار بوده   و در برابر اصول و منطق تواضع دارد.

6-فرزند زمان خود بوده واین بدان سان نیست که به جهت هر بادی به وزد و خود را به هر بهایی بفروشد و استقامت اصولی در برابر شداید و مظالم نداشته باشد .بلکه بسان عالم و عابد و دانا و تلاش در کنکاش اخرین یافته های علوم جهان براز نهان هستی به هفت پایگاه طریقت دانایی برای پر بار نمودن حرکت   در تکاپوی مستمر   است.

7- با صداقت   ایثار,  پاکی,  پاکدامنی,  اگر  در کسی مشکلی بیند,  علت انرا در خود جستجو می کند.بزرگترین دشمن را جهل و نادانی می داند.به انسان ارج مینهد   چاپلوسی  ,  کرنش را بزرگترین گناه می داند و بدون کمترین چشمداشتی    تنها برای ادای تکلیف و رشد و تعالی همراهان ,   لحظات گرانقدر عمر خود را در خدمت به انان قرار می دهد.  

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -